Traži u:
Napredno pretraživanje

Prije preuzimanja recenzentskog zaduženja, recenzent mora razmotriti da li je članak unutar područja njegove znanstvene specijalizacije, te provjeriti da li postoji sukob interesa. Nije dopušteno da recenzent bude mentor autora članka, sudionik istog projekta, ili na bilo koji drugi način uključen u izradu rada koji se recenzira. Ako recenzent zataji postojanje bilo sukoba interesa ili pak da je mentor autora članka, i sl., uredništvo će pristiglu recenziju odbaciti kao nevaljanu te potražiti novog recenzenta.

Prihvaćanjem recenzije potvrđujete da ne postoji sukob interesa.

Časopis Socijalna psihijatrija objavljuje neobjavljene rukopise. Ako recenzent u postupku recenzije otkrije da je rukopis već objavljen ili u velikoj mjeri objavljen drugdje, o tome mora odmah obavijestiti uredništvo časopisa.

Okvirna struktura recenzije

 1. Obujam i struktura rada
  Recenzent treba ukratko opisati rad na jasan i pregledan način. Svakako se treba osvrnuti na logičku strukturu iznesene građe te stilsku i sadržajnu dorađenost članka.

 2. Opće napomene
  Recenzent treba procijeniti metodološku i teorijsko-konceptualnu utemeljenost članka. Također, ovdje se valja osvrnuti na utemeljenost i uvjerljivost iznesene argumentacije naglašavajući jake i problematične točke.
  U recenziji treba odgovoriti na sljedeća pitanja:
  a) Odgovara li naslov rada njegovu sadržaju?
  b) Jesu li članku potrebne neke dopune ili skraćivanja?
  c) Služi li se autor čitateljstvu razumljivim jezikom?
  d) Je li sažetak primjeren sadržaju?

 3. Posebne napomene
  Slično općim napomenama, recenzent može pružiti i posebne napomene koje se tiču pojedinih dijelova članka, posebno po pitanju mogućih pogrešaka

 4. Ocjena rada i zaključak
  Pri procjeni kvalitete rada, recenzent treba imati na umu njegovu izvornost i znanstveni doprinos za razumijevanje teme koju oslovljava, ali i relevantnost za područje kojim se bavi. Slobodni smo sugerirati nekoliko elemenata koje smatramo važnima pri donošenju odluke o kategorizaciji rada, osobito za kvalifikaciju izvorni znanstveni rad:
  a) Je li autor pravilno postavio temu rada, dakle ne preširoko ili preopćenito nego se usredotočio (ograničio) na određene vidove koji daju uvid u moguće nove spoznaje?
  b) Je li autor uvažio relevantnu literaturu u odnosu na tematiku koju obrađuje, ne zanemarujući pritom radove na hrvatskom jeziku?
  c) Je li autor u obradi teme pored iznošenja stavova drugih autora pokazao i vlastite stavove, razmišljanja, kritike, uvide i zaključke?
  d) Visoko vrednovanje zaslužuje i onaj rad koji za hrvatske prilike donosi na nov način obrađenu temu, ili prikupi važnu literaturu i prezentira te obradi neku temu koja u velikim jezičnim područjima nije nepoznata, ali kod nas o tome do sada nedostaje radova.

 5. Preporuke za objavljivanje
  Zaključno, recenzent treba predložiti objavljivanje, doradu, odnosno neprihvaćanje članka prema sljedećem popisu:
  a) Tekst se može objaviti bez izmjena
  b) Tekst se može objaviti uz izmjene predložene u recenziji
  c) Tekst vratiti na recenziju nakon izvršenih izmjena predloženih u recenziji
  d) Tekst predložiti za objavljivanje u nekom drugom časopisu
  e) Tekst nije za objavljivanje

Poželjni rok za izradu recenzije je dva tjedna.

Duljina teksta recenzije te opsežnost komentara i kritika prepuštena je procjeni recenzenta. Recenzenti mogu priložiti i komentiranu verziju izvornog teksta, koja može biti stavljena na uvid autorima. Recenzijski postupak je dvostrano anoniman – dakle, identitet autora ostaje nepoznat do eventualnog objavljivanja teksta, dok se identitet recenzenata pojedinog teksta otkriva samo na recenzentov zahtjev.

Kategorizacija znanstvenih radova (konačnu odluku donosi uredništvo na prijedlog recenzenata rada):
1) Izvorni znanstveni rad (Original scientific paper): rad koji, po ocjeni recenzenata i uredništva, sadrži do sada još neobjavljene originalne teorijske ili praktične rezultate izvornih istraživanja.
2) Prethodno priopćenje (Preliminary communication): sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka.
3) Pregledni članak (Review): originalan, sažet i kritički prikaz stanja i tendencija razvoja nekog područja istraživanja s kritičkim osvrtom i prosudbom.
4) Stručni članak (Professional paper): informira i uvodi u problematiku struke ili prikazuje neka originalna rješenja s njezinog područja.

RECENTNA IZDANJA

Sva izdanja >
volumen 52, broj 1 2024, Stranice 1-106
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY
volumen 51, broj 4 2023, Stranice 289-462
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY
volumen 51, broj 2 2023, Stranice 99-180
UDK 616.89
ISSN 0303-7908
CODEN: SOCPSY

Socijalna psihijatrija

Prijava na Socijalna psihijatrija online časopisForgot password?

NOVI KORISNIK >